image

Xóm Văn Thánh, Phường Đồng Bẩm, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên